Algemeen

KEI in onderwijs is op gericht door Esther Verheul uit Duiven en is ingeschreven bij KvK Arnhem onder nummer 65911229, 42059887. KEI in onderwijs richt zich op het coachen en begeleiden van leerkrachten, leerlingen en teams rondom grensoverschrijdend gedrag binnen het basisonderwijs

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met KEI in onderwijs en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur of niet verschijnen bij een afspraak worden de kosten van het consult in rekening gebracht. Bij overmacht, zoals ziekte van de cliënt is overleg mogelijk. Dit kan echter alleen telefonisch in goed overleg met de medewerker van KEI in onderwijs. Tijdig verzetten van de afspraak is telefonisch mogelijk of per e-mail.

 

Vertrouwelijkheid

KEI in onderwijs is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching-sessie.  Het kan voorkomen dat een leidinggevende hulp vraagt voor een leerkracht van het ingaan van een verbetertraject.  Ons coaching traject is persoonlijk. Wij zullen aangeven waar we aan gewerkt hebben, welke thema’s, maar nooit de inhoud.

 

Aansprakelijkheid

De coaching en de begeleiding van KEI in onderwijs  is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Bij het coachen van de leerkracht is de leerkracht zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zijn of haar eigen proces. KEI in onderwijs is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van KEI in onderwijs.

 

Tarieven                                                                                                                                                                 De tarieven worden vooraf met u afgesproken. Tariefwijziging wordt vooraf besproken.

 

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u per 2 weken een factuur. De school of samenwerkingsverband is verplicht binnen 30 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van de begeleider. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, wordt er een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is KEI in onderwijs gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten, € 5,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is KEI in onderwijs genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is KEI in onderwijs gerechtigd verdere behandeling op te schorten tot de betalingsverplichtingen zijn voldaan.

 

Privacy

KEI in onderwijs verwerkt je contactgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en /of omdat je gegevens zelf aan ons verstrekt. Jouw gegevens zijn voor KEI in onderwijs alleen. KEI in onderwijs gebruikt jouw gegevens alleen voor het afhandelen van betaling en met elkaar te kunnen communiceren.